Wzmacniacz

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Bas Segala

Francja

Association de Développement rural international du Bas Ségala/ Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Bas Ségala (ADRIBS) jest organizacją non-profit, która została założona w 2018 roku w Tayrac we Francji. Tayrac to mała wioska położona na południowym zachodzie Francji. Zespół ADRIBS składa się z 6 członków i 4 wolontariuszy.

Przy wkładzie i udziale społeczności lokalnych, władz lokalnych, wolontariuszy, innych organizacji pozarządowych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorców, szkół itp. oraz przy możliwościach finansowania ze strony władz lokalnych lub Komisji Europejskiej ADRIBS ma na celu

opracowywanie i wdrażanie projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju osobistego, pracy z młodzieżą, edukacji, przedsiębiorczości, turystyki, środowiska naturalnego;
goszczenia wolontariuszy podczas realizacji konkretnych projektów;
organizacji warsztatów na temat rozwoju obszarów wiejskich, hipoterapii, permakultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki alternatywnej, możliwości zatrudnienia dla młodzieży;
organizowanie działań kulturalnych w celu promowania integracji społeczności;
przyczynianie się do poprawy sytuacji młodzieży niepełnosprawnej, takiej jak niepełnosprawność intelektualna lub choroby psychiczne, lub znajdującej się w niekorzystnej sytuacji dzięki wykorzystaniu metod alternatywnych, takich jak hipoterapia; promowanie programu Erasmus +.
hipoterapia; promowanie programu Erasmus + w swoim regionie;
przyczyniania się do aktywnego obywatelstwa.

I & F Education and Development Ltd.

Irlandia

I & F Education jest irlandzką organizacją działającą w Dublinie na rzecz rozwoju edukacyjnego ludzi w każdym wieku, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, sportu i rozwoju osobistego, młodzieży i szkół, nauki języka, integracji i różnorodności oraz rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślamy i kładziemy nacisk na uczenie się przez całe życie, jak również na uczenie się dorosłych.

Nasze sześć głównych obszarów pracy to:

1. Przedsiębiorczość: nasze programy mają na celu podniesienie kwalifikacji ludzi poprzez zapewnienie kursów i warsztatów dotyczących umiejętności miękkich, kluczowych kompetencji, integracji społecznej, inteligencji emocjonalnej, dbania o środowisko itp. Zapewniamy również pomoc i wsparcie dla integracji społecznej imigrantów i uchodźców.

2. Sport i rozwój osobisty: nasze programy pomogły młodym ludziom stać się lepszą wersją samych siebie poprzez nasz Program Piłki Nożnej i Umiejętności Osobistych w St Joseph’s Football Club w Cabinteely i Leicester Celtic FC w Nutgrove. Obecnie współpracujemy również z Rockbrook Padel Club w Rathfarnham.

3. Młodzież i szkoły: młodzi ludzie mogą nauczyć się kluczowych kompetencji, jeśli otoczenie edukacyjne jest właściwe. Wierzymy w zapewnienie młodym ludziom narzędzi do poprawy ich rozwoju osobistego w wielu obszarach, takich jak inteligencja emocjonalna, umiejętności miękkie, dbałość o środowisko, towarzyskość i przedsiębiorczość. Oferujemy pomoc i kursy dla osób z obszarów defaworyzowanych, uczniów cierpiących z powodu mobbingu, tych, którzy mają problemy rodzinne i tych, którym trudno jest zintegrować się ze społeczeństwem w ogóle.

4. Nauka języka: prowadzimy całoroczne, semestralne i krótkoterminowe programy językowe i kulturowe dla młodych ludzi z zagranicy, którzy uczą się języka angielskiego i przebywają w irlandzkich rodzinach goszczących. Uczniowie uczęszczają do szkół podstawowych i średnich w rejonie Dublina, Wicklow, Wexford i Cavan. Proszę zajrzeć na stronę www.irelandandfamilies.com, aby uzyskać więcej informacji.

5. Włączenie społeczne i różnorodność: Obecnie coraz więcej osób jest długotrwale bezrobotnych, spotyka się z dyskryminacją i sytuacją wykluczenia społecznego i ubóstwa lub jest zagrożonych marginalizacją społeczno-ekonomiczną. Program Włączenie i Różnorodność opracowany przez I & F rozwija pomysły na projekty z naciskiem na włączenie i różnorodność. Rozwija również godne zaufania partnerstwa i angażuje się w programy w znaczący sposób.

6. Rozwój obszarów wiejskich: Pracujemy nad sześcioma priorytetami:

-wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
-zwiększanie rentowności i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa oraz promowanie innowacyjnych technologii rolniczych i zrównoważonej gospodarki leśnej;
-promowanie organizacji łańcucha żywnościowego, dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
-promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
-przywracanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem;
-promowanie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie SEDA

Polska

Stowarzyszenie SEDA to młoda organizacja powstała w 2019 roku. Zespół młodych naukowców i osób zajmujących się edukacją dorosłych, a także wykształconych w naukach społecznych stworzył stowarzyszenie, umożliwiające realizację projektów edukacyjnych związanych z edukacją dorosłych.

Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, szkoleniowa i pomocowa.

Fundamentalne cele SEDA realizuje poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, programów i akcji pomocowych, a także opracowywanie materiałów szkoleniowych.

Stowarzyszenie ma na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności osób dorosłych działających zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to wysoko wykwalifikowana kadra zarówno pod względem wykształcenia jak i umiejętności zawodowych. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami osób dorosłych (np. uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia więzienne) oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych branż (np. uniwersytety, instytuty badawcze, inspektorat więziennictwa, fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych itp.)

Stowarzyszenie dąży do udziału w nowych międzynarodowych projektach wielostronnych realizujących założenia podejścia Life Long Learning.

Stowarzyszenie SEDA współpracuje blisko z kilkoma instytucjami i organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Kocmyrzowa koło Krakowa, z Centrum Aktywizacji Seniorów oraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. W naszej codziennej pracy opracowujemy materiały edukacyjne zgodnie z potrzebami naszych grup docelowych, a także przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia i wykłady dla naszych beneficjentów. Organizujemy i współorganizujemy również różnego rodzaju festyny i imprezy lokalne, na których prezentujemy różne aspekty naszej działalności.

Fundacja Agro Centrum Edukacji

Republika Macedonii Północnej

Od 2006 roku FACE jako organizacja zajmuje się rozwojem programów szkoleniowych w zakresie edukacji pozaformalnej oraz promowaniem koncepcji uczenia się pozaformalnego i uczenia się przez całe życie, skupiając się na współpracy międzynarodowej. Jak wspomniano powyżej, głównym przedmiotem działalności FACE są możliwości finansowane przez Program Erasmus+. Unia Europejska poprzez formę Programu Erasmus+ daje możliwość poprzez mobilność edukacyjną w postaci wyjazdów transnarodowych podejmowanych na pewien okres czasu, świadomie organizowanych w celach edukacyjnych, zdobycia nowych kompetencji i wiedzy dla własnej kadry, jak również dla osób uczących się z grupy Interesariuszy FACE. Szeroki wachlarz projektów i działań, które były dotychczas realizowane w warunkach formalnych lub pozaformalnych, znajduje się na dużym wsparciu dla osiągania celów strategicznych Organizacji.

Usługi edukacyjne FACE dążą do zapewnienia równego dostępu do wiedzy wszystkim interesariuszom, uczniom i nauczycielom, sąsiednim branżom, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcom, dostawcom usług doradczych, ekspertom z organizacji prywatnych i pozarządowych, pracownikom FACE, a w szczególności, choć nie wyłącznie, członkom społeczności wiejskich.

Ponad 13-letnie doświadczenie i zrealizowanych ponad 40 projektów, które miały silne komponenty edukacyjne i ponad 120 wydarzeń (szkolenia, seminaria, okrągłe stoły, warsztaty), opiera się na połączeniu edukacji i badań, z naciskiem na promowanie innowacyjnych i możliwych do zastosowania mechanizmów.

Projekty realizowane przez FACE przyczyniły się do powstania dużej liczby użytkowników oferowanych przez nas usług edukacyjnych i stale pracujemy nad dostosowaniem programów edukacji pozaformalnej do potrzeb zasad gospodarki rynkowej, potrzeb rynku pracy i usług publicznych.

Główne obszary, nad którymi pracuje FACE to:

Edukacja nieformalna – (nacisk na kształcenie i szkolenie zawodowe – VET). Większość działań FACE koncentruje się na promowaniu jakości edukacji nieformalnej, jak również na tworzeniu synergii i interakcji pomiędzy edukacją formalną i nieformalną. FACE aktywnie pracuje nad dostosowaniem nieformalnych programów edukacyjnych do potrzeb zasad gospodarki rynkowej, potrzeb rynku pracy i usług publicznych. FACE ma doświadczenie we wdrażaniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) jako inicjatywy europejskiej, umożliwiającej akumulację i transfer punktów zdobytych poprzez uznawanie efektów uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) w całej Europie Zatrudnienie i integracja społeczna – FACE stale pracuje nad poprawą procesu samorealizacji jednostki w społeczeństwie, akceptacją i uznaniem jej potencjału przez instytucje społeczne, integracją (poprzez naukę, zatrudnienie, wolontariat lub inne formy uczestnictwa) w sieci relacji społecznych w otoczeniu. Dzięki działaniom organizacji, FACE bezpośrednio pracuje nad poprawą umiejętności, wiedzy i kompetencji grup docelowych oraz zwiększa szanse na zatrudnienie, zachęcając do roli sektora biznesu w procesie edukacji.

Przedsiębiorczość społeczna – działania FACE dotyczą rozwoju przedsiębiorczości społecznej tak, aby była alternatywą dla młodych bezrobotnych. Głównym celem jest unowocześnienie systemu kształcenia zawodowego w celu zapewnienia efektywnych kursów z zakresu przedsiębiorczości.

E-learning – FACE stworzył już różne formy e-learningu w poprzednich projektach, od Distance Education, do komputerowego nauczania elektronicznego, nauki online, nauki w grach, nauki przez Internet i wielu innych.

Sektory, w których FACE jest bardzo aktywny to:

Rolnictwo – (organiczne i konwencjonalne) Usługi edukacyjne FACE starają się zaspokoić potrzeby rolników, ekspertów, menedżerów przemysłu, decydentów, urzędników i sektora pozarządowego w Macedonii w zakresie rolnictwa, produkcji żywności, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich.

FACE jest zaangażowana w rozwój rolnictwa w Macedonii, poprzez budowanie potencjału, w oparciu o edukację nieformalną i formalną.

Rozwój obszarów wiejskich – FACE stale pracuje nad poprawą promocji rozwoju gospodarek wiejskich i tworzeniem lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Turystyka – Turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Europie, o szczególnie dużym znaczeniu zawodowym. Z roku na rok coraz większe znaczenie w tym sektorze ma turystyka outdoorowa.

INDEPCIE SCA

Hiszpania

INDEPCIE (Instytut Rozwoju Osobistego, Przedsiębiorczości, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej) to firma szkoleniowa założona w 2017 roku skoncentrowana na treningu postaw i poprawie wydajności człowieka. Pracujemy z naszymi klientami w celu zwiększenia ich wyników zarówno w obszarach osobistych jak i zawodowych, rozwijając techniki i strategie w obszarach coachingu, Inteligencji Emocjonalnej i Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP).

INDEPCIE szkoli osoby w ramach ich firm, dzięki czemu zarówno jednostki jak i ich organizacje nabywają umiejętności i nawyków prowadzących do ciągłego doskonalenia. Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane techniki w nauczaniu i szkoleniu, aby rozwijać i osiągać ten ambitny cel jako eksperci w zarządzaniu zespołem, szkoleniach sprzedażowych, zarządzaniu emocjami i motywacji.

INDEPCIE jest nową firmą, która czerpie z doświadczeń swoich pracowników, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szkoleń oraz rozwoju i zarządzania projektami międzynarodowymi w ramach programu Erasmus +.

Jesteśmy bardzo zaangażowani społecznie i aktywnie współpracujemy z różnymi organizacjami młodzieżowymi i kobiecymi, grupami defaworyzowanymi, izbami handlowymi i organizacjami pozarządowymi w ramach potrójnego ukierunkowania.

INDEPCIE dąży do rozwoju osobistego oferując programy szkoleniowe mające na celu wzmocnienie samoświadomości, świadomości, poprawę umiejętności interpersonalnych i pełny rozwój indywidualnego potencjału.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, promujemy doskonalenie zawodowe i organizacyjne poprzez komunikację i umiejętności interpersonalne. W ten sposób wzmacniamy powiązania między działami, klientami i dostawcami; planowanie strategiczne i rozwiązywanie konfliktów. Wszystko to w celu maksymalizacji wyników firmy, zarządzania czasem i produktywności.

INDEPCIE stale rozwija własne programy szkoleniowe, wyposażając uczestników w techniki, narzędzia i umiejętności z zakresu rozwoju człowieka, zdrowia emocjonalnego i fizycznego.

Należymy do FAECTA (Andaluzyjska Federacja Spółdzielcza), więc mamy silną sieć partnerów i firm w naszym regionie, aby rozwijać, wdrażać lub rozpowszechniać projekty.

Choć jest to nowa instytucja marki, kadra INDEPCIE posiada duże doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu, rozwijaniu i ewaluacji programów szkoleniowych na poziomie regionalnym i lokalnym w obszarach NLP, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej.

Oprócz naszej pracy z firmami, instytucjami publicznymi (rady, stowarzyszenia miejskie, inkubatory pracy, izby handlowe…) lub organizacjami takimi jak Hiszpański Czerwony Krzyż lub Instituto Andaluz de la Mujer (Andaluzyjski Instytut Kobiet), INDEPCIE jest głęboko zaangażowane w szkolenia na najwyższym poziomie, zwłaszcza z tymi nisko wykwalifikowanymi i młodymi ludźmi.

Koncentrujemy się na rozwoju przedsiębiorczości, przywództwa i samoprowadzenia, zdolności do zatrudnienia i umiejętności miękkich (komunikacja, relacje interpersonalne …), dostosowując z bardzo pragmatycznej perspektywy naszą wiedzę do rzeczywistego świata.

W obszarze bardziej akademickim, jesteśmy odpowiedzialni za certyfikację jako ekspert uniwersytecki w zakresie Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP) i Inteligencji Emocjonalnej na Uniwersytecie w Kordobie.

Nasz personel ma solidne doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu finansowanych projektów w ramach Erasmus + KA2 oraz w obszarach przedsiębiorczości, przywództwa i zastosowania coachingu, Inteligencji Emocjonalnej i umiejętności miękkich do różnych dziedzin. W rzeczywistości mamy pięć zatwierdzonych projektów KA204, które rozpoczęły się jesienią 2019 roku:

FS2022. Dotyczy 10 umiejętności, które według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „The Future of Jobs” będą wymagane od pracowników w najbliższych dekadach, w tym kreatywności, komunikacji, rozwiązywania złożonych problemów, inteligencji emocjonalnej i elastyczności poznawczej. W tym projekcie nasi pracownicy będą szczególnie zaangażowani w generowanie narzędzi i modułów szkoleniowych dotyczących inteligencji emocjonalnej, komunikacji i elastyczności poznawczej.